27 September 2010

Kontraster - som dag och natt...

I förra veckan hade vi höstdagjämning, det vill säga den dag då natt och dag är exakt lika långa. Nu vänder det och nätterna blir längre än dagarna ända tills nästa gång det vänder i vår. :)

Med anledning av det spånade Skrotboken kring kontraster - som dag och natt. Efter några turer tog vi utgångspunkt i de traditionella kontrastfärgerna och utvidgade det hela mot komplementfärger för att erhålla några av flera former av kontrastverkan när vi skapar. Här återges hela den text jag skrev med anledning av detta.

Alla använder kontraster i sitt skapande. En del gör det medvetet medan andra gör det omedvetet. För att förstå hur det hela går till börjar vi med att kika närmare på kontraster och presenterar några av flera viktiga teorier samt fakta och även tips och råd kring ämnet i relation till färg. På så sätt kan vi lära mer om hur vi kan använda och arbeta med färg och kontraster när vi skapar. Presentationen följer indelningen med de fyra kontrastfärgsparen. Var alster har fokus på de två färger som ingår i ett av de ovan angivna färgparen. Under varje rubrik och på samma alster kan det dock finnas flera nyanser av var färg på grund av att vi inte varit benhårda på att det ska vara korrekta komplementparsfärger. Dessutom kan vi inte garantera att avbildningarna av alstren verkligen återspeglar rätt färgnyans. I texten anges dock färgerna som ljus, klar eller mörk när vi beskriver hur vi arbetat med färger och konstraster. Det innebär att alla bör kunna följa resonemanget och finna inspiration till sitt eget skapande. :)

Färg och kontraster
Kontraster är ett brett begrepp som inkluderar en hel rad egenskaper, teorier och tekniker som rör färger och deras kontrasteffekter. Först finns det en rad fysikaliska egenskaper som gör att en färg är en färg. Vidare påverkar kontextuella, perceptionella och temporära faktorer hur färg uppfattas i en viss given situation, miljö eller kontext. Här handlar det om att ta hänsyn till en människas preferenser, smak, livstil och kulturella normer som alla påverkar hur en färg uppfattas. Det finns också vissa inlärda associationer till färg som gäller över kulturella och kontextuella skillnader. Som ett exempel associeras vanligen en röd färg till exempelvis spänning och romantik och samtidigt fungerar det som en signal för fara. Slutligen handlar det också om att två människor kan uppfatta olika kontraster när färger blandas. Detta kan bero på fysiologiska egenskaper som till exempel medfött färgseende (inkl färgblindhet), synskador och åldrandet (uppfattningen av färg förändras med stigande ålder). Vanligen minskas den visuella effekten av färgkombinationer. Två färger som skapar skarpa kontraster för en person med normal syn kan vara svåra att urskilja för en person med en visuell störning.

Kort sagt varierar människans uppfattning av hur en färg uppfattas, vilka färger som tillsammans skapar skarpa kontraster samt vilken färg som bäst kompletterar en annan färg. Det är här viktigt att komma ihåg att det är kontrasten som skapas av färger som placeras intill varandra som gör dem mer eller mindre urskiljbara snarare än hur enskilda färger uppfattas när de står för sig själva.

Inom scrapping är färger centrala och det hela bygger på både kontraster och färgmatchning. Titta på några mönsterpapper och du kommer att se att många av dem baseras på färger som kompletterar varandra, det vill säga så kallade komplementfärger. Samtidigt utgår de flesta serier av mönsterpapper med matchande dekorationer i sin helhet ifrån komplementfärger som gör att de tillsammans matchar varandra. Detta gör det enkelt för den som skapar genom att färgmatchningen och även kontrastskapande redan är gjort.

Vi kan också göra såväl matchning som kontrastskapande själv. Nu skapar inte alla med utgångspunkt från färg eller färger, men vi kan ofta se att alster bygger på komplementfärger som både matchar och skapar kontraster även i de fall där skaparen valt mönsterpapper och dekorationer fritt. För en del kommer detta naturligt medan det är svårare för andra att se vilka färger som passar ihop och förhoppningsvis även ger en god kontrastverkan.

Vi fokuserar i detta inlägg på kontrastverkan i skapandet genom att utgå från klassiska kontrastfärger och utvidga det begreppet med komplementfärger samt kontrastverkan i allmänhet. När vi talar om färger i termer av såväl kontraster som matchning (eller färger som kompletterar varandra) kommer vi osökt in på ett par viktiga begrepp.

Det första begreppet är kontrastfärger. De traditionella kontrastfärgerna som ger skarpa kontrasteffekter är
blå och orange
lila och gul
röd och grön
vit och svart
Detta gäller när var färg är i en klar och ren nyans. När ett av dessa färgpar samsas på samma yta skapas intresse och spänning. Ibland säger man att bilden vibrerar. I regel är det inte helt enkelt att skapa lyckade kontrasteffekter med rena klara kontrastfärger eftersom den skarpa kontrasteffekten lätt kan ge ett rörigt intryck. Du har säkert sett att bokstäver i en viss klar färg som placeras mot en bakgrund i dess klara kontrastfärg leder till att texten blir otydlig. För svart och vitt har du kanske råkat på denna kända figur - en så kallade "Hermann-grid".


Hur många svarta prickar kan du se i bilden?
Det finns inga svarta prickar i denna bild...

Bild av maxell för Skrotboken

Fenomenet kallas för färgkontrast, simultankontrast eller assimilation. Orsaken är att färgerna smittar av sig till den närliggande ytan som för ögat får en nyans av den första färgens komplementfärg. Ett vardagligt exempel på simultankontrast som vi snart får uppleva är att en solig vinterdag ter sig den vita snön som blå och omgiven av ett gult skimmer.

Detta visuella fenomen kan utnyttjas när du vill hitta en färgs komplementfärg. Titta på en yta som har en viss färg i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken till en neutral yta som är vit eller ljust grå. Du kommer att se en efterbild och den färg du ser är den första färgens komplementfärg. Fenomenet med denna efterbild kallas för succesionskontrast. Prova med denna bild.


Fixera blicken på flaggan och betrakta den i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken ut från bilden mot den vita neutrala ytan. Du kommer att se en efterbild som påminner som den brittiska flaggan Union Jack.

Prova sedan gärna att göra detta försök med olika färger och du kommer att se att efterbilden alltid har kontrastfärgen till den första färgen eller de första färgerna som du tittade på.

Vidare är det i grunden samma fenomen som gör att en färg upplevs olika stark beroende på bakgrunden. Du har säkert märkt att mot en vit yta förefaller en färg vara mörkare och mindre mättad, medan samma färg mot en mörk bakgrund verkar ljusare och intensivare. Ett annat klassiskt exempel är en bild som denna.


Vilken grön ruta ser grönast ut på den översta raden och vilken röd ruta ser rödast ut på den nedre raden?
Alla de inre rutorna har på var rad samma nyans av grön respektive röd.

Bild av maxell för skrotboken

Det mänskliga ögat kan alltså uppfatta att en och samma färgade yta kan variera i färg beroende på omgivningen och de tydligaste kontrasterna uppkommer när vi använder komplementfärger.

Men vänta nu. Komplementfärg? Är det samma som kontrastfärg?

Kontrastfärg avser i regel endast de klara nyanserna av respektive färg med tillägg av svart och vitt som ett eget kontrastfärgspar. I praktiken ser vi inte alltid helt rena och klara färger. Istället har var färg inslag av endera mer vitt eller mer svart i sig. En ljusare färg har en högre grad av vit färg i sig och dessa färger benämns oftast som pasteller. En mörkare färg har en högre grad av svart i sig och dessa färger brukar kallas för mättade eller dova färger. Självklart har alla varianter av färger en motsvarande färg, en komplementfärg, och det hela fungerar i grunden på samma sätt som för kontrastfärgerna. En ljust röd färg har en ljust grön färg som komplementfärg, en klart röd färg har en klart grön färg som komplementfärg (och även kontrastfärg) medan en mörkt röd färg har en mörkt grön färg som komplementfärg. Med tanke på att människor uppfattar färger och kontraster på olika sätt kan det hända att en ljust röd färg motsvaras av en mörkare grön färg för någon individ. Det hela är alltså delvis subjektivt även om färgparen i regel följer samma indelning som kontrastfärgerna, det vill säga blå-orange, gul-lila, röd-grön samt svart-vit.

I ett bredare sammanhang avses med komplementfärg två färger som är varandras direkta motsatser och samtidigt kompletterar de varandra. Var färg har en motsvarande färg som den står i direkt relation till. Placeras komplementfärgerna tillsammans sida vid sida kommer båda färgerna att förstärkas på grund av kontrastverkan. Detta beror på att kontrastfärgerna alltid dras till varandra. För ögat ser var kontrastfärg mer kulört eller färgintensiv ut när den är tillsammans med sin komplementfärg jämfört med när var färg ses för sig. Detta innebär till exempel att grönt är aldrig så grönt som när du ser det mot en röd bakgrund.


Grönt syns bättre mot en röd bakgrund jämfört med en annan färg på bakgrunden.

I ovanstående bild är den gröna rutan tydligare i alla de tre fallen som ligger längst till höger eftersom dessa tre bakgrunder innehåller inslag av röd. Intressantast blir den andra gröna rutan räknat från höger, det vill säga den som ligger mot en klart röd bakgrund. Notera att den gröna färgen verkligen är grön här samt hur stark den röda färgen ter sig när den är tillsammans med en grön yta.

Bild av maxell för Skrotboken

Detta utnyttjas av många. Ett vardagligt klassiskt exempel är trafikljusen där rött och grönt är komplementfärger. Kunskapen om komplementfärger och (skarpa) kontraster utnyttjas för såväl varningsskyltar, logotyper som reklam. Inom konsten används i stort sett alltid något inslag av komplementfärger i ett verk för att skapa en estetiskt tilltalande helhet. Ibland är det framträdande och ibland är det mer subtilt vilka komplementfärger som använts. Komplementfärger används alltså av alla som skapar på något vis vare sig det handlar om målande eller skapande konst, inredning, design i allmänhet eller - självklart - scrapping.

Vi känner nog till att alla detaljer på ett alster som har samma färg verkar höra ihop. Överlag dras det mänskliga ögat till saker eller bildelement som har något gemensamt. Det kan vara samma färg, form eller ljushet/mörkhet. Det kan, som vi noterat här ovan, också vara komplementfärger eftersom dessa färger dras till varandra. I det här sammanhanget är det viktigt att avslutningsvis poängtera att när vi aktivt använder oss av kontrastfärger, komplementfärger och kontrastverkan bör vi vara beredda på att få en del mindre bra kompositioner på vägen till de bra kompositionerna. :)

För alster med kontraster skapade utifrån denna text - klicka här.

Presentationen där följer indelningen med de fyra kontrastfärgsparen. Var alster har fokus på de två färger som ingår i ett av de ovan angivna färgparen. Under varje rubrik och på samma alster kan det dock finnas flera nyanser av var färg på grund av att vi inte varit benhårda på att det ska vara korrekta komplementparsfärger. Detta handlar såklart också om att vi alla ser kontraster på olika sätt och i kombination med att scrapbookingmaterial kommer i givna nyanser av var färg har vi tillåtit frihet i valet av komplementfärger. Dessutom kan vi inte garantera att avbildningarna av alstren verkligen återspeglar rätt färgnyans. I texten anges dock färgerna som ljus, klar eller mörk när vi beskriver hur vi arbetat med färger och konstraster. Det innebär att alla bör kunna följa resonemanget och finna inspiration till sitt eget skapande. :)

No comments: