03 November 2011

Analoga färger - Färggrannar

Häromdagen publicerade Skrotboken ett inlägg där vi presenterade så kallade analoga färger, det vill säga färger som är grannar med varandra.

Detta inlägg, som skrivits av mig och Bi, återges här.

Färgtoncirkel med de rena klara färgerna
Färg ritas ibland upp i cirklar - så kallade färgtoncirklar. Dessa kan bestå av olika antal sektorer. Bland de vanligaste finns färgtoncirklar som har endera 12 eller 24 sektorer, men det förekommer också cirklar som har 16 eller fler sektorer. Antalet sektorer beror på vilka färger som används som utgångspunkt för att rita färgtoncirkeln samt hur många toner du vill dela in den i..

För detta inlägg presenteras en färgtoncirkel med 12 sektorer som i grunden utgår från tre primärfärger (gul, röd samt blå).

Med hjälp av denna färgtoncirkel kan vi identifiera några olika färgkombinationer. Här fokuserar vi på analoga färger, det vill säga färger som är grannar med varandra.


Färgtoncirkel med 12 sektorer baserad på med de rena klara färgerna

Färgtoncirkel med nyanser och toner av färg
En enkel färgtoncirkel visar endast de rena klara färgerna - se ovanstående bild. Ofta handlar det dock inte om de rena klara nyanserna när färger kombineras i praktiken utan det kan vara både olika nyanser och olika toner av färg som kombineras. Dessa färger kan fångas på några olika sätt varav nedanstående färgtoncirkel är en variant.


Färgtoncirkel med 12 sektorer. Var sektor har 5 delar. Den mittersta är den rena klara färgen.

Mot cirkelns mitt läggs mer vitt till färgen och mot cirkelns kanter läggs mer svart till samma färg.


Här visas var färg uppdelad i fem olika delar där graden av vitt eller svart varierar.

Av de fem delarna är den mittersta den rena klara färgen, mot mitten av cirkeln ökar graden av vitt och mot cirkelns yttre kanter ökar graden av svart. Tillsammans bildar en sådan sektor med fem delar det som kallas monokromatiska färger, det vill säga nyanser av samma färg där graden av vitt respektive svart ökar eller minskar.

Analoga färger i färgtoncirkeln
Om vi forsätter och titta på en färg tillsammans med dess grannar erhålls det som kallas analoga färger. Analoga färger är, som synes, lika varandra, men inte lika lika som monokromatiska färger. Här finns nämligen även toner med i bilden eftersom graden av en annan urskiljbar färg ökar respektive minskar.

Exempel på analoga färger
Ett exempel på analoga färger följer


Färgtoncirkel med 12 sektorer samt olika grader av vitt respektive svart i den klara färgen.

Markerad tårtbit visar exempel på analoga färger - grön, blågrön samt blå.


I ovanstående färgtoncirkel har en tårtbit med analoga färger markerats. Här valdes blågrön som huvudfärg och den är analog med grön och blå, det vill säga toner där graden av grönt respektive blått ökar.

Av färgtoncirkeln ovan framkommer också att de grannar som varierar i nyans, det vill säga graden av vitt respektive svart också är analoga färger. Detta gäller så länge du rör dig i sidled i färghjulet mellan en huvudfärg och dess närliggande grannar. Alla dessa analoga färger med varierad nyans och ton matchar vanligen varandra i alla kombinationer.

Tänk dock på att analoga färger ger liten kontrastverkan för ögat och därför bör en färg tillåtas dominera och de andra färgerna (en-två eller flera ) användas (eventuellt tillsammans med svart, vitt och grått) som stöd och accenter.

Ska du skapa med analoga färger väljer du en huvudfärg och kombinerar den med dess granne eller grannar enligt ovan.

Har du inte provat? prova!

No comments: